วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน่วยที่ 5 งานช่าง

งานช่าง
ของเล่น หมายถึง ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลินและส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก
ประเภทของของเล่นสามารถแบ่งออกได้ดังนี้
1. ของเล่นที่ทำให้เกิดการคิดและหาวิธีคิด เช่น ตัวต่อ ประกอบหุ่นยนต์ ต่อคำศัพท์ เป็นต้น
2. ของเล่นที่ทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เช่น ดินน้ำมัน ฟุตบอลพลาสติก รถบังคับวิทยุ เป็นต้น
เครื่องมือและวัสดุประเภทโลหะ
เครื่องมือ หมายถึง สิ่งที่ต้องใช้ประกอบในการทำงาน เช่น ค้อนหัวกลม เลื่อยตัดเหล็ก คีม ประแจเลื่อน ตะไบ เป็นต้น
วัสดุประเภทโลหะ เช่น นอต สกรูว ตะกั่วบัดกรี กระดาษทราย เป็นต้น